CFOViet.com :: Cung ứng tiền tệ MS (Money Supply) là toàn bộ lượng tiền đang lưu thông của cá nhân và doanh nghiệp, không kể các tổ chức tín dụng và ngân hàng trung ương. 

Cung ứng tiền tệ (money supply) m0, m1, m2, m3 là gì

Tính thanh khoản theo nghĩa rộng = M3 + Các trái phiếu + Các khoản đầu tư tín thác.

Xem thêm: Bật Mí Bản Mô Tả Công Việc Của Hoạt Náo Viên Nghĩa Là Gì? Hĩa Là Gì?

NHTW dùng cung tiền M1 để kiểm soát tổng phương tiện thanh toán M2. Năm 2010 chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu kiểm soát cung tiền M2 ở mức 20% nhưng cuối năm tăng 25.3%.

Xem thêm: Meanwhile là gì? phân biệt while, meanwhile, meantime phân biệt while, meanwhile, meantime

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *