Luật tố tụng dân sự năm 2015

1.2.10 Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán xử lý việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
1.3 Chương III. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN1.4 Mục 1. NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN
1.6.1 Điều 43. Nguyên tắc khẳng định thẩm quyền của tandtc trong ngôi trường hợp chưa có điều công cụ để áp dụng
1.6.2 Điều 44. Trình tự, thủ tục thụ lý, xử lý vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều chế độ để áp dụng
1.7 Chương IV. CƠ quan tiền TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC vậy ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
1.7.9 Điều 55. Thủ tục khước từ tiến hành tố tụng hoặc đề nghị biến hóa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án
1.7.15 Điều 61. Thủ tục khước từ tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm gần kề viên, đánh giá viên
1.11.9 Điều 83. Thủ tục phủ nhận giám định, thông ngôn hoặc đề nghị biến hóa người giám định, fan phiên dịch
1.13.5 Điều 115. Giao người chưa thành niên, bạn mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, quản lý hành vi cho cá thể hoặc tổ chức triển khai trông nom, nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục
1.13.7 Điều 117. Buộc tiến hành trước một phần nghĩa vụ bồi hoàn thiệt hại bởi tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm
1.13.8 Điều 118. Buộc người tiêu dùng lao hễ tạm ứng tiền lương, tiền bảo đảm y tế, bảo đảm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi tiêu cứu chữa tai nạn ngoài ý muốn lao đụng hoặc bệnh nghề nghiệp, chi phí bồi thường, trợ cấp tai nạn ngoài ý muốn lao cồn hoặc căn bệnh nghề nghiệp cho người lao động
1.13.9 Điều 119. Nhất thời đình chỉ thi hành quyết định đối kháng phương hoàn thành hợp đồng lao động, quyết định vứt bỏ người lao động
1.13.24 Điều 134. đề xuất áp dụng giải pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi khiếu nại vụ án để bảo đảm an toàn lợi ích công cộng, tiện ích của bên nước, quyền và lợi ích hợp pháp của fan khác
1.13.30 Điều 140. Năng khiếu nại, đề nghị về đưa ra quyết định áp dụng, cố gắng đổi, hủy quăng quật hoặc ko áp dụng, thế đổi, diệt bỏ phương án khẩn cung cấp tạm thời
1.13.31 Điều 141. Giải quyết và xử lý khiếu nại, đề nghị về ra quyết định áp dụng, rứa đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, bỏ bỏ giải pháp khẩn cấp cho tạm thời
1.16.1 Điều 151. Tiền tạm ứng giá thành ủy thác bốn pháp ra nước ngoài, chi tiêu ủy thác tứ pháp ra nước ngoài